•  x 

    Το καλάθι σας είναι άδειο.

Τ

α

μ

ε

ί

ο

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Γενικά: Η ιστοσελίδα www.justasyoudreamtit.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα παροχής ειδών δώρου και διακοσμησης της Ευφημίας Παπαϊωάννου , (που εφεξής για λόγους συντομίας θα αποκαλείται «δικαιούχος»), τηλ. επικοινωνίας 6977350288/ email: justasyoudreamtit.com
Οι επισκέπτες/χρήστες των σελίδων και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου www.justasyoudreamtit.gr (που εφεξής για λόγους συντομίας θα αποκαλείται «ιστοσελίδα») οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών αυτής. Οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να βεβαιωθούν ότι συμφωνούν με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγησή τους στην ιστοσελίδα www.justasyoudreamtit.gr συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεσή τους με αυτούς (όρους και προϋποθέσεις), που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των υπηρεσιών, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών, των αρχείων, του λογισμικού και κάθε γενικά στοιχείου, πάσης φύσεως και μορφής, που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα. Σε περίπτωση διαφωνίας οφείλουν να μην κάνουν οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες και/ή πληροφορίες συμπεριληφθούν μελλοντικά στην ιστοσελίδα, υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Οι κατασκευαστές και διαχειριστές της ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν τους όρους χρήσης χωρίς προειδοποίηση, οι δε επισκέπτες/χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από την επίσκεψη/ χρήση του δικτυακού τόπου <www.justasyoudreamtit.gr.>
2. Υποχρεώσεις και Ευθύνη Επισκέπτη / Χρήστη: 2.1. Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών. Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων ή/και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως τόσο την δικαιούχο της ιστοσελίδας όσο και ονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για οποιαδήποτε ζημία ή/και ηθική βλάβη τυχόν υποστεί (η δικαιούχος ή/και ο τρίτος) από την οιαδήποτε, εν γένει, κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών ή σελίδων ή οιουδήποτε άλλου στοιχείου του περιεχομένου του διαδικτυακού της τόπου είτε αυτή (η κακή ή αθέμιτη χρήση) οφείλεται σε δόλο είτε σε αμέλεια (ακόμη και ελαφρά) του επισκέπτη/χρήστη.
2.2. Ο επισκέπτης/χρήστης θα πρέπει να χρησιμοποιεί την www.justasyoudreamtit.Error! Hyperlink reference not valid.s) όπως και διαφημιστικά banners σε περιεχόμενο, ηλεκτρονικές διευθύνσεις και υπηρεσίες δικτυακών τόπων (websites) τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων. Η justasyoudreamtit.gr δεν ελέγχει και δεν εγγυάται (άμεσα ή έμμεσα) τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την ορθότητα, την νομιμότητα, την εγκυρότητα, την ακρίβεια, την πληρότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών και του εν γένει περιεχομένου άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» (Links), hyperlinks, διαφημιστικών banners, pop-up και pop-under παραθύρων καθώς και με οιονδήποτε άλλο τρόπο και μέσο. Επίσης, η justasyoudreamtit.gr δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη για οιαδήποτε, πάσης φύσεως και μορφής, ζημία ή/και ηθική βλάβη τυχόν υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης από την επίσκεψη ή/και την πάσης φύσεως και μορφής χρήση των προαναφερθέντων δικτυακών τόπων και σελίδων τρίτων, στους/στις οποίες παραπέμπει κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, ή του περιεχομένου των δικτυακών τόπων ή/και των σελίδων αυτών (που ανήκουν σε τρίτους).
2.3. Η μνεία των υπερσυνδέσμων σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται ως πρόταση ή παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια. Προβαίνοντας σε χρήση του δικτυακού τόπου ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι η justasyoudreamtit.gr σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των υπερσυνδέσμων που περιλαμβάνει, τις υπηρεσίες/προϊόντα που προσφέρουν ή τις διαφημίσεις που περιέχουν ούτε ευθύνεται για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί ο χρήστης, που τους ακολουθεί αποκλειστικά με δική του ευθύνη. Το περιεχόμενο που βρίσκεται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των υπερσυνδέσμων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα www.justasyoudreamtit.gr υπάγεται στους όρους χρήσης της οικείας κάθε φορά ιστοσελίδας, τους οποίους οφείλει να συμβουλεύεται ο επισκέπτης πριν από κάθε χρήση.
2.4. Η justasyoudreamtit.gr δεν έχει τη δυνατότητα, ούτε την υποχρέωση να ελέγξει και σε καμία περίπτωση δεν υπέχει ευθύνη για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους οι τρίτοι αυτοί εφαρμόζουν.
2.5. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί ή για οποιαδήποτε διένεξη ανακύψει από την επίσκεψη/χρήση των άνω δικτυακών τόπων και σελίδων ή του περιεχομένου τους (δηλαδή αυτών που ανήκουν σε τρίτους και στα οποία παραπέμπει ή με τα οποία συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η παρούσα Ιστοσελίδα), ο επισκέπτης/χρήστης αυτών οφείλει να απευθύνεται απευθείας στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή προβάλλουν την παρουσία τους στο διαδίκτυο μέσω των τόπων και των σελίδων αυτών. Τα τρίτα αυτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα φέρουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών και των πληροφοριών που προσφέρουν μέσω των δικτυακών τόπων και των σελίδων τους, για το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων και των σελίδων αυτών καθώς και για την πλήρη αποζημίωση του επισκέπτη/χρήστη για οιαδήποτε μορφής ζημία και την χρηματική ικανοποίηση του για οιαδήποτε ηθική βλάβη τυχόν υποστεί από την επίσκεψη/χρήση των δικτυακών τόπων και σελίδων των τρίτων αυτών φυσικών ή νομικών προσώπων.
2.3. Η justasyoudreamtit.gr σε καμία απολύτως περίπτωση δεν δύναται να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται, αποδέχεται ή εγκρίνει, εν όλω ή εν μέρει, άμεσα ή έμμεσα και καθ’ οιονδήποτε τρόπο, το περιεχόμενο, τις πληροφορίες, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή με τα οποία συνδέεται καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.
2.7. Η justasyoudreamtit.gr διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει ή και να προσθέσει συνδέσμους χωρίς οιαδήποτε προειδοποίηση προς οιονδήποτε.
3. Παραγγελία - Αγορά Προϊόντος/Υπηρεσιών: 3.1. Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας www.justasyoudreamtit.gr έχει τη δυνατότητα να συνάψει έγκυρη παραγγελία εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός σύμφωνα με τον Ελληνικό Αστικό Κώδικα, ήτοι εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς την σύναψη σύμβασης πώλησης. Παραγγελίες μπορούν να πραγματοποιηθούν και από εκπροσώπους νομικών προσώπων. Η justasyoudreamtit.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.
3.2. Στην ιστοσελίδα www.justasyoudreamtit.gr κάνοντας κλικ πάνω σε ένα προ'ι'όν δίνονται τα στοιχεία του προ'ι'όντος και κάτω από αυτό αναγράφεται η τιμή ανά τεμάχιο (πλέον ΦΠΑ 23%) και παρέχεται η δυνατότητα στον επισκέπτη/χρήστη να προβεί σε αγορά του συγκεκριμένου προ'ι'όντος, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο «καλάθι» (Αγορά). Με την επιλογή της αγοράς, ο χρήστης/πελάτης μεταβαίνει αυτόματα στην ιστοσελίδα πληρωμής της Paypal, όπου στην αριστερή πλευρά της εν λόγω ιστοσελίδας ο χρήστης/πελάτης θα μπορεί να επιβεβαιώσει τα στοιχεία της παραγγελίας του (πακέτο υπηρεσιών, ποσότητα και κόστος), ενώ στην δεξιά πλευρά θα κληθεί να συμπληρώσει τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας και προσωπικά του στοιχεία προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση με τον δικαιούχο της πιστωτικής κάρτας και να χρεωθεί η κάρτα. Ο χρήστης/πελάτης που επιθυμεί να προβεί σε παραγγελία με πληρωμή πλην πιστωτικής κάρτας, μπορεί να μεταβεί για πληροφορίες στον όρο (12) ή να καλέσει την justasyoudreamtit.gr στο 6977350288 και ένας συνεργάτης της justasyoudreamtit.gr θα τον εξυπηρετήσει άμεσα και θα τον ενημερώσει για όλες τις επιλογές του.
3.3. Η πραγματοποίηση παραγγελίας αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως, εφαρμοζομένου του σχετικού νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 4 Ν.2251/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Ο πελάτης μέσω της ιστοσελίδας www.justasyoudreamtit.gr ενημερώνεται από την justasyoudreamtit.gr πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας του, πριν τη συμπλήρωση και υποβολή της σχετικής φόρμας για:
(α) την ταυτότητα και τη διεύθυνση του προμηθευτή,
(β) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού,
(γ) την τιμή, την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, καθώς και το φόρο προστιθέμενης αξίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή,
(δ) τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης,
(ε) τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής,
(στ) το δικαίωμα υπαναχώρησης.
3.4. Η justasyoudreamtit.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Παρόλα αυτά δεν μπορούν να αποκλεισθούν περιπτώσεις λαθών σε τιμές και υπηρεσίες και δεν μπορεί να εξασφαλισθεί, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση/αναγραφή της τιμής μιας υπηρεσίας ή της περιγραφής μιας υπηρεσίας.
4.Παράδοση παραγγελίας: 4.1. Οι παραγγελίες αποστέλλονται μετά από 5 εργάσιμες ημέρες, ανάλογα με το είδος της παραγγελίας και τον φόρτο εργασίας και οφείλουν να έχουν παραδοθεί από την justasyoudreamtit.gr στον πελάτη εντός 30 ημερών κατ’ ανώτατο όριο από την ημέρα λήψης της παραγγελίας (αρ. 4 παρ. 8 Ν. 2251/1994).
4.2. Η παραγγελία του πελάτη δύναται να καθυστερήσει σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί του (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία του πελάτη, είτε σε σχέση με τις αιτούμενες υπηρεσίες είτε σε σχέση με την πληρωμή).
5. Δικαιώματα καταναλωτή: 5.1. Δικαίωμα υπαναχώρησης: Ο πελάτης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, αν δεν συμφωνήθηκε μεγαλύτερη προθεσμία, επιστρέφοντας το αγαθό στην αρχική του κατάσταση, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, εκτός από τα έξοδα επιστροφής. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, η προθεσμία αρχίζει για τα αγαθά, από την παραλαβή τους και για τις υπηρεσίες, από τη λήψη των πληροφοριών, είτε με έγγραφα είτε με σταθερά μέσα, που ενημερώνουν τον πελάτη ότι έχει συναφθεί η σύμβαση. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο πελάτης έχει υποχρέωση να συμπληρώσει και να αποστείλει σχετικό έντυπο υπαναχώρησης . Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, o πελάτης υποχρεούται να υποβάλει έγγραφη δήλωσης υπαναχώρησης, ενώ η justasyoudreamtit.gr υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό που της κατέβαλε ο πελάτης εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Η επιστροφή του τιμήματος γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε η εξόφληση, εκτός από την περίπτωση της αντικαταβολής. Σε περίπτωση που το τίμημα έχει χρεωθεί στην πιστωτική κάρτα του πελάτη, η ενάσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης επιφέρει ταυτόχρονα και την λύση της σχετικής τριμερούς σύμβασης ανάμεσα σε καταναλωτή – προμηθευτή και τράπεζα, χωρίς καταβολή αποζημίωσης.
5.2. Δικαίωμα αντικατάστασης: Ο πελάτης έχει δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος εφόσον αυτό που του παραδόθηκε ήταν ελαττωματικό ή δεν αντιστοιχεί με το προϊόν ή τις υπηρεσίες που παρήγγειλε. Κατά την παραλαβή της παραγγελίας, ο πελάτης οφείλει να ελέγξει ότι το προϊόν αντιστοιχεί στην παραγγελία του και να επισημάνει, σε αντίθετη περίπτωση, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο justasyoudreamtit.com τις παρατηρήσεις του αυθημερόν ή το αργότερο μια εργάσιμη ημέρα μετά από την παραλαβή της παραγγελίας του. Σε περίπτωση που το προϊον παραδοθεί στον πελάτη με αντικαταβολή, ο πελάτης οφείλει να ελέγξει ότι το προϊόν αντιστοιχεί στην παραγγελία του και να επισημάνει, σε αντίθετη περίπτωση, στο δελτίο παράδοσης και υπό μορφή χειρόγραφων παρατηρήσεων μετά υπογραφής, οποιαδήποτε ανωμαλία. Επιπροσθέτως, ο πελάτης οφείλει να στείλει στην justasyoudreamtit.gr μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στo justasyoudreamtit.com αυτές τις παρατηρήσεις του αυθημερόν ή το αργότερο μια εργάσιμη ημέρα μετά από την παραλαβή της παραγγελίας του. Οποιαδήποτε αίτηση διατυπωθεί εκτός αυτής της προθεσμίας δε θα μπορεί να γίνει δεκτή και απαλλάσσει την justasyoudreamtit.gr από κάθε ευθύνη προς τον πελάτη.
6. Τρόποι Πληρωμής: Η πληρωμή του προϊόντος/υπηρεσίας γίνεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
6.1. Μέσω Paypal: Το PayPal είναι μία διαδικτυακή υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων. προσφέρει έναν γρήγορο, εύκολο και ασφαλή τρόπο πληρωμών μέσω του Internet, χωρίς να ανακοινώνει ο χρήστης/πελάτης τις πληροφορίες της πιστωτικής του κάρτας. Αν λοιπόν ο χρήστης/πελάτης έχει λογαριασμό στο PayPal μπορεί να κάνει την πληρωμή των αγορών του μέσω κατάθεσης στον λογαριασμό PayPal της justasyoudreamtit.gr. Αν δεν έχει λογαριασμό στο PayPal, μπορεί να ανοίξει εύκολα έναν λογαριασμό εντελώς δωρεάν ακολουθώντας τα απλά και κατανοητά βήματα που περιγράφονται στην ιστοσελίδα του PayPal. Το μόνο που χρειάζεται να έχει ο χρήστης/πελάτης είναι μια πιστωτική κάρτα, ή να μεταφέρει χρήματα από έναν τραπεζικό του λογαριασμό στον λογαριασμό του στο PayPal. Τόσο η κατάθεση χρημάτων μέσω PayPal όσο και η δημιουργία νέου λογαριασμού είναι 100% ανέξοδη.
6.2. Κατά την διαδικασία των ηλεκτρονικών σας αγορών η justasyoudreamtit.gr δεν καταχωρεί ούτε αποθηκεύει με οποιονδήποτε τρόπο κανένα στοιχείο που αφορά την πιστωτική σας κάρτα, με την εξαίρεση, για λόγους ασφάλειας της συναλλαγής, του στοιχείου Debit ή Credit και εάν είναι Visa ή MasterCard. Στις πληρωμές μέσω PayPal αποθηκεύεται μόνο το το e-mail του λογαριασμού PayPal.
6.3. Η justasyoudreamtit.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης πιστωτικών καρτών. Η παροχή στοιχείων πιστωτικής κάρτας δηλώνει τη συγκατάθεσή του χρήστη για τη χρέωση της πιστωτικής κάρτας.
6.4. Η justasyoudreamtit.gr δεν ευθύνεται για τη μη πραγματοποίηση χρεώσεων πιστωτικής κάρτας σε περίπτωση υπαιτιότητας του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών (Internet Service Provider ή ISP).
6.5. Ενδεικτικές περιπτώσεις μη υπαιτιότητας της justasyoudreamtit.gr είναι οι εξής:
α. Αστοχία υλικού (hardware) ή λογισμικού (software) του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών. Σε περίπτωση που ο εξυπηρετητής αιτημάτων του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών σταματήσει να δουλεύει σύμφωνα με τις προδιαγραφές είτε λόγω αστοχίας υλικού (ενδεικτικά αναφέρονται βλάβη σκληρών δίσκων, απώλεια παροχής ρεύματος, βλάβη κύριας μνήμης) είτε λόγω προβλημάτων λογισμικού, ο χρήστης/πελάτης θα θεωρείται από την justasyoudreamtit.gr ότι δεν προέβη στην παραγγελία.
β. Μη ενημέρωση της justasyoudreamtit.gr για ολοκλήρωση της συναλλαγής. Σε περίπτωση που η συναλλαγή χρεωθεί σε πιστωτική κάρτα, αλλά η lookatthebird.gr δεν ενημερωθεί μέσω αποδεκτών διαδικασιών, τότε η justasyoudreamtit.gr θα θεωρήσει ότι ο χρήστης/πελάτης δεν προέβη στην παραγγελία. Η αδυναμία ενημέρωσης της justasyoudreamtit.gr μπορεί να υφίσταται σε υπαιτιότητα του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών.
Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν εξαντλητική λίστα με όλες τις περιπτώσεις μη υπαιτιότητας της justasyoudreamtit.gr.
6.6. Με αντικαταβολή: Ο πελάτης πληρώνει το συνολικό κόστος της παραγγελίας του κατά την παράδοσή της σε αυτόν, στον διανομέα ταχυμεταφορών (courier). Η παράδοση και η πληρωμή της παραγγελίας γίνεται κατ' οίκον από τον διανομέα ταχυμεταφορών (courier), στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο πελάτης. Για ευνόητους λόγους, μπορεί να χρειαστεί να γίνει διασταύρωση στοιχείων.
6.7. Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό: Ο χρήστης/πελάτης οφείλει να προεξοφλεί την παραγγελία του σε έναν από τους ακόλουθους λογαριασμούς που διατηρεί η justasyoudreamtit.gr στη Τράπεζα:
-ΕΘΝΙΚΗ TΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ :
Αρ.Λογ.IBAN - GR45 0172 0240 0050 2406 0078 658

και να αποστείλει στην justasyoudreamtit.gr, μέσω email στο justasyoudreamtit.com , το αποδεικτικό κατάθεσης της Τράπεζας (καταθετήριο) με αναγραμμένο, ως αιτιολογία κατάθεσης το ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας.
6.8. Στα πλαίσια της ομαλής συνεργασίας μεταξύ της justasyoudreamtit.gr και του πελάτη ,ο πελάτης οφείλει να αποπερατώνει τις οικονομικές του συναλλαγές με την justasyoudreamtit.gr, όπως αυτές περιγράφονται στους Τρόπους Πληρωμής, καθώς η τελευταία αποτελεί το σύνολο μισθωτών και όχι δωρεάν υπηρεσιών.
7. Τιμές: Οι τιμές που αναφέρονται στην ιστοσελίδα www.justasyoudreamtit.gr είναι σε ευρώ και υπόκεινται σε 23% ΦΠΑ. Τα έξοδα αποστολής, όπου αυτά προκύψουν, επιβαρύνουν τον Πελάτη και τιμολογούνται στο τέλος της παραγγελίας επιπλέον της τιμής των επιλεχθέντων προϊόντων ή υπηρεσιών.
8. Ασφάλεια – Απόρρητο Συναλλαγών: 8.1. Η justasyoudreamtit.gr αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων των χρηστών καθώς και των ηλεκτρονικών τους συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των χρηστών. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία και τις συναλλαγές των χρηστών, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η justasyoudreamtit.gr χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση 128-bit (την πιο ισχυρή σήμερα), για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές πληροφορίες των χρηστών/επισκεπτών, συμπεριλαμβάνοντας τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας, το όνομα και την διεύθυνση αυτών, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους στο Internet. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers).
8.2. Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή στην lookatthebird.gr είναι εμπιστευτικές και η justasyoudreamtit.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα: α) Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών σας, β) Η justasyoudreamtit.gr δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτούς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής, γ) Στην περίπτωση που η justasyoudreamtit.gr χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.
13.3. Για την ασφάλεια των χρηστών, αυτοί θα πρέπει να χειρίζονται όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.
9. Διαγωνισμοί και Προσφορές: 9.1. Η justasyoudreamtit.gr διατηρεί το δικαίωμα να διοργανώνει μέσω της ιστοσελίδας της, οποτεδήποτε εκείνη κρίνει σκόπιμο και με όρους που θα καθορίζει αποκλειστικά εκείνη, διαγωνισμούς με έπαθλο παροχή υπηρεσιών τόσο δικών της όσο και τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων. Επίσης, δικαιούται να καθορίζει ποιοι δικαιούνται να λάβουν μέρος στους άνω διαγωνισμούς καθώς και να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση της, τη συμμετοχή οιουδήποτε κρίνει ότι παραβίασε οιονδήποτε από τους όρους του διαγωνισμού.
9.2. Η συμμετοχή στον εκάστοτε διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των όρων αυτού. Για το λόγο αυτό, οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν σε οιονδήποτε διαγωνισμό, οφείλουν, προτού δηλώσουν συμμετοχή σ’ αυτόν, να διαβάσουν προσεκτικά τους σχετικούς όρους συμμετοχής. Σε περίπτωση που είτε δεν συμφωνούν, ολικά ή μερικά, είτε δεν κατανοούν, ολικά ή μερικά, οιονδήποτε εκ των όρων αυτών οφείλουν να μην λαμβάνουν μέρος στον διαγωνισμό.
9.3. Η justasyoudreamtit.gr διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει υπηρεσίες μέσω της Ιστοσελίδας της σε τιμή προσφοράς είτε ανεξάρτητα από άλλες υπηρεσίες είτε σε συνδυασμό με αυτές. Επίσης, έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να καθορίζει τους ειδικότερους όρους κάθε προσφοράς καθώς και την χρονική διάρκεια ισχύος της.
9.4. Η αγορά προ'ι'όντων της justasyoudreamtit.gr που προσφέρονται σε τιμή προσφοράς συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των όρων της προσφοράς αυτής. Για τον λόγο αυτό, οι επιθυμούντες να αγοράσουν υπηρεσίες που προσφέρονται σε τιμή προσφοράς, οφείλουν, προτού τα αγοράσουν, να διαβάσουν προσεκτικά τους σχετικούς όρους της προσφοράς. Σε περίπτωση που είτε δεν συμφωνούν, ολικά ή μερικά, είτε δεν κατανοούν, ολικά ή μερικά, οιονδήποτε εκ των όρων αυτών οφείλουν να μην προβαίνουν στην συγκεκριμένη αγορά.
10. Ενημερωτικά Δελτία (Newsletters): 10.1. Τα ενημερωτικά δελτία (newsletters) τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων ή/και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της justasyoudreamtit.gr και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας καθώς και των διεθνών συμβάσεων.
10.2. Για την εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των ενημερωτικών δελτίων (newsletters) της lookatthebird.gr ζητείται μόνο το e-mail του επισκέπτη/χρήστη.
10.3. Η justasyoudreamtit.gr δεν ευθύνεται αν τα newsletter δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISP’s (Internet Service providers) για την παράδοση.
10.4. Η justasyoudreamtit.gr δύναται να τηρεί αρχείο με τα παραπάνω στοιχεία των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού, εμπορικού ή οικονομικού χαρακτήρα πέρα από τα ενημερωτικά δελτία (Newsletters) εκτός αν ο παραλήπτης δηλώσει εγγράφως ότι δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο στο email justasyoudreamtit.com
10.5. Η justasyoudreamtit.gr διατηρεί, κατά την απόλυτη κρίση της, το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών των άνω ενημερωτικών δελτίων ή της, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, διαγραφής του από αυτές.
11. Ερωτήσεις: Όλες οι ερωτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται μέσω e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση justasyoudreamtit.com .
12. Εφαρμοστέο Δίκαιο, Αποκλειστική Δικαιοδοσία και Λοιποί Όροι: 12.1. Οι Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή μεταβολή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και ερμηνεύονται με βάση το δίκαιο αυτό.
12.2. Όλοι οι ανωτέρω όροι συνομολογούνται ως ουσιώδεις. Οποιαδήποτε διάταξη των Όρων Χρήσης καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
12.3. Οι Όροι Χρήσης αποτελούν τη συνολική συμφωνία (σύμβαση) μεταξύ της justasyoudreamtit.gr και του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας της.
12.4. Καμία τροποποίηση των Όρων Χρήσης δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της ρηθείσας σύμβασης μεταξύ της justasyoudreamtit.gr και του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού της τόπου, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Οι τροποποιήσεις των Όρων Χρήσης δεν επιτρέπεται να αποδειχθούν με οιοδήποτε άλλο μέσο, αποκλειομένου ακόμη και του όρκου.
12.5. Η εκ μέρους της justasyoudreamtit.gr μη άσκηση, η μερική άσκηση ή η μη έγκαιρη άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος της που προκύπτει από τους Όρους Χρήσης ή τον νόμο, είτε μια φορά είτε κατ’ επανάληψη, καθώς και η χορήγηση χαριστικής προθεσμίας ή η εκ μέρους της ανοχή παράβασης οιουδήποτε Όρου Χρήσης ή του νόμου, δεν αποτελεί και δεν θα ερμηνεύεται, σε καμία περίπτωση, ως παραίτηση ή αποδυνάμωση οιουδήποτε δικαιώματος της ούτε θα θεωρείται ότι περιορίζει ή εμποδίζει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, την άσκηση των δικαιωμάτων της. Η παραίτηση της justasyoudreamtit.gr από οιοδήποτε εκ των δικαιωμάτων της, που προκύπτει από το παρόν ή το νόμο, μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού ακόμη του όρκου.
12.6. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν ήθελε προκύψει περί την ισχύ, την ερμηνεία και την εφαρμογή των Όρων Χρήσης καθώς και εν γένει περί οιουδήποτε ζητήματος σχετικά με τους όρους αυτούς αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών (Ελλάδα) τα οποία θα εφαρμόσουν το Ελληνικό Δίκαιο.